logo U člověka Vincek a drozd

O nás aktuálně projekty přátelé kontakt"Ale té lípy se nevzdám !"
1. dubna 2023

Jeden z projektů členů i přátel spolku U člověka
rozšiřující pole jeho působnosti od typických řemeslných aktivit
i k iniciativám s ekologicko-literárně-historickým podtextem.
A se špetkou typické české recese.


Na samém počátku této iniciativy byl objev zdevastovaného kamenného soklu před statným exemplářem druhu Tilia cordata (Lípa malolistá) na Nábřeží Míru v Českém Těšíně. Jak se pátráním v archivech a místních kronikách podařilo členu našeho spolku Františku Zajaci zjistit, byl původně opatřen nápisem „Strom míru zasazený k 60. výročí VŘSR. ZO ČSŽ – Obvod město 5.11. 1977“. Ten byl však v euforických porevolučních letech poněkud destruktivně odstraněn pravděpodobně některým z místních občanů.
Strom zůstal. A torzo původního památníku spíš než ušlechtilost skutků českotěšínských obyvatel (vždyť co může být ušlechtilejšího, než sázet stromy ?), připomíná historickou pomíjivost jakékoliv angažovanosti motivované aktuální politikou.
A my se rozhodli trpký přídech genia loci této lokality poněkud zvrátit a s požehnáním magistrátu i místně příslušného památkového úřadu opatřili kamenný památník textem novým. Textem nadčasovým a zcela apolitickým. Textem, který oslaví existenci stromu jako takového. Textem z pera jednoho z největších géniů evropské kultury. Textem vzdávajícím hold nejen autorovi, ale i všem, kteří jej dokázali v průběhu dějin mistrovsky deklamovat. Textem  "ALE TÉ LÍPY SE NEVZDÁM !" A spolu s ním Lípu symbolicky dedikovali památce mistra českého obrozeneckého divadla Karla Infeld Prácheňského.
Vlastní odhalení pamětní desky spolu s veřejným literárně-dramtickým programem, proběhlo dne 1.4. 2023 a navzdory nepřízni počasí dokázalo oslovit "vybraný okruh" veřejnosti z řad milovníků přírody, kultury, humoru i dějinných absurdit.

"Ľudový odev z aspektu tradície, propagácie a zachovania kultúrneho dedičstva"

září 2020 - srpen 2022

Dvouletá spolupráce s parnerskými organizacemi Stowarzyszenie Forum Ceramików z Polska, spolkem Etno dom Zuza ze Srbska, spolkem Šance pro Šanci z Česka a s projektovými koordinátory z organizace Tradičné ľudové umelecké remeslá ze slovenského Leopoldova znamenala činorodé období naplněné sympózii, školeními, workshopy i lokálními aktivitami okolo nám velice blízkého tématu - historie odívání.
Společně s kolegy z "Šancí" jsme téma projektu rozšířili o historii lidového oděvu z dob "předfolklórních". Z období raných dějin, kdy jakékoliv prameny (písemné, ikonografiské, či dokonce hmotné) jsou velice sporadickým nálezem. A kdy spíš než do skříní našich předků musíme pro každou informaci do archivů, muzeí a galerií.
Závěrečná projektová BROŽURA a VIDEO

"Aplikace mezinárodních zkušeností při organizování kulturních akcí"

16. - 22. června 2021 FRÝDEK - MÍSTEK

Spolek oživlé historie a tradičního řemesla U člověka přijal nabídku organizátora - občanského sdružení Tradičné ľudové umelecké remeslá ze slovenského Leopoldova a ujal se hostitelské role při přípravě a realizaci několikadenního strukturovaného kurzu na téma "Aplikace mezinárodních zkušeností při organizování kulturních akcí".
Ve dnech 16. - 22. června 2021 se téměř dvě desítky řemeslníků, kulturních organizátorů a zaměstnanců volnočasových center z nejrůznějších koutů Slovenska sešlo na "neutrální" půdě v historickém centru moravsko-slezského města Frýdek - Místek, aby si zde vyměnili své dlouholeté zkušenosti při organizování kulturních akcí s mezinárodní účastí.

"Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam".
září 2018 - listopad 2020

Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciam

Projekt byl otevřen v rámci vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus +
v oblasti Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých
pod koordinací sdružení Tradičné ľudové umelecké remeslá - Leopoldov, Slovensko a ve spolupráci s parnerskými organizacemi ze Stowarzyszenia Forum Ceramików z Polska,se spolkem Kreatornica ze srbské Kovačice.
Více než dvouletá spolupráce institucí věnující se intenzivní propagaci tradiční lidové řemeslné i umělecké tvorby, naplněná sympózii, školeními, workshopy i organizací samostatných lokálních aktivit byla naší první zkušeností na pozici projektového partnera v programu Evropské Unie.